КАНАЛ ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ

КАНАЛ ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ
/относно сигнали за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, които застрашават или увреждат обществения интерес и правото на Европейския съюз, станала известна на лицата, подаващи сигнали при или по повод изпълнение на трудовите или служебните им задължения или в друг работен контекст/
Служител, отговарящ за получаването и разглеждането на сигнали - Бистра Бориславова Манова, „Технически организатор“ в „ДКЦ XI - София” ЕООД
Начин за подаване /писмено или устно/:
 Електронен път – по електронната поща на имейл адрeс – dkc.11@abv.bg
 Телефон – 02/831 96 86
 Лично в администрацията – кабинет
 Чрез пощенски оператор на хартиен носител, адресирано до Служител, отговарящ за получаването и разглеждането на сигнали, на адреса на лечебното заведение
Вътрешните правила за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, както и за създаване на канал за вътрешно подаване на сигнали за нарушения в „ДКЦ XI - София” ЕООД