Специализирани кабинети
Акушерство и гинекология
Акушерството е област от клиничната медицина, която изучава физиологичните и патологичните процеси, свързани със зачатието, бременността, раждането и следродовия период, и разработва методи за подпомагане на раждането, за профилактика и лекуване на усложненията у жената и новороденото.

Гинекологията е част от клиничната медицина, която изучава физиологията на женските полови органи, техните болести, предпазване и лекуване. Акушерството и гинекологията са свързани с много раздели на медицината, но особено тясно с ендокринологията, ембриологията и физиологията.

Преглед при акушер-гинеколог се извършва по няколко начина:
С направление №3 от личен лекар.
По линия на допълнително здравно осигуряване.
Чрез платен прием.
Специалисти
Д-р Инширах Алшарафи
Акушер-гинеколог
Етаж: 2
Кабинет: 19
Телефон: 0884720457, 028319686, 029318048
Д-р Владя Ангелова
Акушер-гинеколог
Етаж: 2
Кабинет: 20
Телефон: 0884720457, 028319686, 029318048
Д-р Вани Георгиева
Акушер-гинеколог
Етаж: 2
Кабинет: 19
Телефон: 0884720457, 028319686, 029318048
Д-р Анислав Карим Аби Хашим
Акушер-гинеколог
Етаж: 2
Кабинет: 19
Телефон: 0884720457, 028319686, 029318048
Гастроентерология
Гастроентерологията е раздел на вътрешните болести, който изучава причините, развитието, клиничните прояви, лекуването и профилактиката на заболяванията на храносмилателната система. Тези болести заемат второ място по разпространение след болестите на сърдечносъдовата система и това определя значението на гастроентерологията.

От гастроентерологията постепенно се обособяват хепатологията и проктологията, които изучават болестите на черния дроб и на дебелото черво.

Преглед при гастроентеролог се извършва по няколко начина:
С направление №3 от личен лекар.
По линия на допълнително здравно осигуряване.
Чрез платен прием.
Специалисти
Д-р Юлия Григорова
Гастроентеролог
Етаж: 1
Телефон: 02 9318048
Димитър Звездов
Гастроентеролог
Етаж: 1
Телефон: 02 9318048
Ендокринология и болести на обмяната
Ендокринологията е наука за строежа и функциите на ендокринните жлези (жлезите с вътрешна секреция), за образуването и действието на техните хормони. Клиничната ендокринология изучава болестите на ендокринните жлези, техните причини, развитие, диагностика, лекуване и профилактика, а също и участието им в развитието на други заболявания.

Ендокринните жлези са описани през ХVІ – ХVІІІ в., но понятието вътрешна секреция е формулирано едва през ХІХ в., когато се описват и първите ендокринни болести.

Днес се знае, че ендокринните жлези функционират като една обща система, която се саморегулира по принципа на обратната връзка в тесен контакт с нервната система. По такъв начин се постига неврохуморалната регулация на процесите в организма.

Изолирането на хормоните в чист вид допринася много за диагностиката и лекуването на ендокринните болести. Някои хормони се използват и за лекуване на неендокринни заболявания като ревматизма.

Преглед при ендокринолог се извършва по няколко начина:
С направление №3 от личен лекар.
По линия на допълнително здравно осигуряване.
Чрез платен прием.
Специалисти
Д-р Афродита Иванова
Ендокринолог
Етаж: 2
Телефон: 0884720457, 028319686, 029318048
Д-р Наташа Станкова
Ендокринолог
Етаж: 1
Телефон: 0884720457, 028319686, 029318048
Кардиология
Кардиологията е специалност, която се занимава с диагностика, лечение и профилактика на сърдечно-съдовите заболявания. Сърдечно-съдовите заболявания претърпяват бързо развитие, поради което е необходим чест контрол на състоянието, особено при остри коронарни синдроми, хипертонични кризи, възпалителни заболявания на сърцето. Лечението на тези болести изисква висока квалификация и богат клиничен опит, които осигуряват бърза и точна диагноза и правилно лечение.Една от причините за заболяване на органите на кръвообращението е високото артериално налягане.

Високоспециализирани медицински дейности:

Ехокардиография

Ехокардиографията по същество представлява изследване на сърцето с ултразвукови вълни, базирано върху различната способност на сърдечните структури да рефлектират тези вълни. То представя в реално време структурата и функцията на сърцето, както и движението на кръвотока през сърдечните кухини и големите съдове.

Преглед при кардиолог се извършва по няколко начина:
С направление №3 от личен лекар.
По линия на допълнително здравно осигуряване.
Чрез платен прием.
Специалисти
Д-р Йовица Божков
Кардиолог
Етаж: 1
Телефон: 0884720457, 028319686, 029318048
Доц. дм Валентин Атанасов
Кардиолог
Етаж: 1
Кабинет: 3
Телефон: 0884720457, 028319686, 029318048
Кожни и венерически болести
Дерматологията е наука, която изучава строежа и физиологията на нормалната и засегнатата от различни болести кожа и придатъците й (коса, нокти и др.), методите за изследване на кожните заболявания, тяхното лекуване и профилактика.Дерматологията се разделя на обща и специална дерматология. Общата дерматология има за предмет причините, които пораждат кожните болести, техните симптоми и лекуване. Факторите, които предизвикват кожните болести, се разделят на екзогенни (външни) и ендогенни (вътрешни).

Към външните фактори се отнасят: механичните въздействия (удар, триене, натъртване и др.), физични въздействия (термични – изгаряне, измръзване; електрични; лъчеви – ултравиолетови и рентгенови лъчи), химични въздействия (киселини, основи и други съединения, които освен изгаряне могат да причинят алергична реакция), биологични агенти (растения, микроорганизми, гъбички, вируси, първаци и др.). Към външните фактори спадат и географско-климатичните условия. Към вътрешните фактори се отнасят някои общи заболявания, отравяния, наследственост, реактивност и индивидуални особености. чкожните болести се характеризират с типични за тях прояви. Освен общите признаци на температура, неразположение, слабост и др. Те имат и някои специфични кожни симптоми: изменения на кожата и лигавиците, усещания на сърбеж, парене, болка и др.

Преглед при дерматолог се извършва по няколко начина:
С направление №3 от личен лекар.
По линия на допълнително здравно осигуряване.
Чрез платен прием.
Специалисти
Д-р Деница Мирчева
Дерматолог
Телефон: 0884720457, 028319686, 029318048
Д-р Александър Александров
Дерматолог
Етаж: 2
Кабинет: 21
Телефон: 0884720457, 028319686, 029318048
Д-р Андре Хашим
Дерматолог
Етаж: 2
Кабинет: 21
Телефон: 0884720457, 028319686, 029318048
Нервни болести
Неврологията е наука, която се занимава с нормалните функции и болестните разстройства на нервната система. Дели се на обща и специализирана.

Общата изучава анатомичните и физиологични основи на нервните функции – рефлекси, сетивност и др., методите на тяхното изследване, разстройства, както и редица методи на изследване – електроенцефалография, доплерсонография, контрастно рентгеново изследване и пр.

Специализираната неврология изучава заболяванията на централната, периферна и вегетативна нервната система – функционални /неврози/ и органични – мозъчни инсулти, моно- и полиневропатии, вестибулопатия, дискова херния, възпалителни заболявания и други.

Преглед при невролог се извършва по няколко начина:
С направление №3 от личен лекар.
По линия на допълнително здравно осигуряване.
Чрез платен прием.
Специалисти
Д-р Любомир Тодоров
Невролог
Етаж: 2
Кабинет: 21
Телефон: 0884720457, 028319686, 029318048
Д-р Мария Сечкова
Невролог
Етаж: 2
Телефон: 0884720457, 028319686, 029318048
Ортопедия и травматология
Травматологията е наука, която проучва, предпазва и лекува нараняванията на костно-ставния апарат, мускулите, нервите и кръвоносните съдове. Обект на ортопедията са преди всичко вродените и придобити заболявания на опорно-двигателния апарат, при които намират приложение оперативните и безкръвните хирургични методи за лечение. Към тях се прибавят голям брой общи, инфекциозни, обменни и ендокринни заболявания, както и заболявания на ЦНС и нервните пътища и други заболявания на опорно-двигателния апарат.

Преглед при ортопед-травматолог се извършва по няколко начина:
С направление №3 от личен лекар.
По линия на допълнително здравно осигуряване.
Чрез платен прием.
Специалисти
Очни болести
Офталмологията е наука, която има за предмет изучаването на окото – както на неговата нормална структура и функция, така и на патологичните процеси, развиващи се в него, а също и методите на изследване на зрителния орган.

Названието произхожда от гръцката дума ophtalmos – око и logos – наука. От всички сетивни органи само изучаването на окото е обособено в отделна наука. Това се определя на първо място от изключително важното значение, което има зрителният анализатор за живота на организмите и специално за човека. Доказано е, че чрез не го се получава над 80% от информацията за заобикалящата ни действителност. В производствената дейност на човека доброто зрение е абсолютно необходимо за почти всяка професия.

Втората причина за обособяването на офталмологията в отделна наука са анатомическата и функционална особеност и сложност на зрителният орган, специфичните само за окото методи на изследване, както и специалната апаратура за изследване, която не се прилага в нито една друга дисциплина.

Прозрачността на очните среди дава възможност да се наблюдават и изучават редица общобиологични и патологични процеси, развиващи се в живия организъм. Така единствено в очното дъно могат да се наблюдават отделни кръвоносни съдове и да се проследят в динамика промените настъпващи в тях.

Изключителното натоварване на зрителния анализатор определя нуждата от неговото редовно и активно контролиране и от създаването на благоприятни условия за неговото нормално развитие и функциониране. Във връзка с това и днес е актуална мисълта на основоположника на българската офталмология, големият учен академик Константин Пашев: “Виждането е рождено право на всеки, опазването му е дълг на всички”.

Преглед при офталмолог се извършва по няколко начина:
С направление №3 от личен лекар.
По линия на допълнително здравно осигуряване.
Чрез платен прием.
Специалисти
Д-р Мариела Сотирова
Офталмолог
Етаж: 1
Кабинет: 5
Телефон: 0884720457, 028319686, 029318048
Педиатрия
Като отделна наука педиатрията се оформя през ХІХ в.

Съдържанието на науката за лекуване на детските болести (педиатрията) днес далече надхвърля тесния етимологичен смисъл на тази дума.

Педиатрията е основна дисциплина в медицината, появила се сравнително по-късно в исторически аспект от други основни медицински специалности. Основна цел е детското здравеопазване, но наред с това педиатърът осъществява специфична и неспецифична профилактика на инфекциозните и недоимачни детски заболявания. Съблюдава растежа и развитието, отглеждането и възпитанието, както и рационалното хранене на детето във всички възрастови периоди от раждането до края на пубертетската възраст. Целта е откриване на вродените заболавания и впоследствие предоставянето им на другите специалности.

Преглед при педиатър се извършва по няколко начина:
С направление №3 от личен лекар.
По линия на допълнително здравно осигуряване.
Чрез платен прием.
Специалисти
Д-р Лора Бучукова
Педиатър
Етаж: 2
Кабинет: 17
Телефон: 0884720457, 028319686, 029318048
Пневмология и фтизиатрия
Пневмология и фтизиатрия (пулмология) е специалност, която се занимава с лечение и профилактика на заболяванията на дихателната система, в частност – белите дробове. Най – честите заболявания са: хроничен бронхит; хроничен обструктивен бронхит, бронхиална астма; белодробен емфизем; пневмонии с всичките им разновидностти; плеврити (вирусни, туберколозни и др.); белодробна и извънбелодробна туберколоза, саркоидоза, доброкачествени и злокачествени заболявания на дихателната система.

Преглед при пулмолог се извършва по няколко начина:
С направление №3 от личен лекар.
По линия на допълнително здравно осигуряване.
Чрез платен прием.
Специалисти
доц. Д-р Антоанета Гочева
Пулмолог
Етаж: 1
Телефон: 0884720457, 028319686, 029318048
Урология
Урологията е комплексна медицинска специалност с хирургична насоченост, която изучава етиологията, патогенезата и симптоматиката на заболяванията на пикочно-половата система при мъжете и на пикочната система при жените, като осъществява и разработва методи за диагностиката, лечението и профилактиката им.

Урологията се занимава предимно с лечение на съответните заболявания, но ползва и консервативни методи за лечение.

С развиването на урологията като самостоятелна специалност извън хирургията, в нея се обособяват различни подразделения. Те не са медицински специалности, а профили на урологията.

Андрологията се занимава с диагностиката и лечението на заболяванията на мъжката репродуктивна система и стерилитета на мъжа.

Урогинекологията диагностицира и лекува заболяванията на пикочната система при жените.

Ендоурология се занимава с приложението и осъществяването на ендоскопските, миниивазивните методи в урологията.

Онкоурологията се занимава с дигностиката, лечението и профилактиката на онкологичните заболявания в урологията.

Детската урология изследва особеностите, диагностиката и лечението на урологичните заболявания в детска възраст.

Старческата урология изследва особеностите, диагностиката и лечението на урологичните заболявания в старческа възраст.

Преглед при уролог се извършва по няколко начина:
С направление №3 от личен лекар.
По линия на допълнително здравно осигуряване.
Чрез платен прием.
Специалисти
Д-р Никола Фарах
Уролог
Етаж: 1
Телефон: 0884720457, 028319686, 029318048
Ушно-носно-гърлени болести
Оториноларингологията е дисциплина занимаваща се с анатомията, физиологията и заболяванията (остри и хронични) на ушите, носа, гърлото, ларинкса и слюнчените жлези.

Тук спадат още заболяванията на хранопровода и бронхите, дефектите на гласа и слуха.

Преглед при специалист УНГ се извършва по няколко начина:
С направление №3 от личен лекар.
По линия на допълнително здравно осигуряване.
Чрез платен прием.
Специалисти
Д-р Емилия Цингова
Специлиаст УНГ
Етаж: 2
Кабинет: 28
Телефон: 0884720457, 028319686, 029318048
Хирургия
Общата хирургия е област от клиничната медицина, която изучава болести, лекуването на които изисква оперативна намеса.

Обща хирургия е практикувана от най-дълбока древност. Развива се особено бързо след втората половина на ХІХ в., когато са въведени наркозата, асептиката, антисептиката, позволяващи извършване на големи и сложни операции. Бързото й развитие довежда до оформянето на нови самостоятелни частни хирургични дисциплини – ортопедия, травматология, неврохирургия, сърдечносъдова хирургия и др.

Хирургията е медицинска специалност, занимаваща се с диагнозата и лечението на група заболявания, при които използването на операция е задължително или потенциално възможно.

Хирургията е основна и комплексна медицинска наука. За по-съвършеното и специализирано третиране на хирургичните заболявания се обособяват профилирани специалности (по органи и системи на човешкото тяло).

Преглед при хирург се извършва по няколко начина:
С направление №3 от личен лекар.
По линия на допълнително здравно осигуряване.
Чрез платен прием.
Специалисти
Д-р Григор Григоров
Хирург
Етаж: 2
Телефон: 0884720457, 028319686, 029318048
Д-р Силвия Стаева
Хирург
Етаж: 2
Телефон: 0884720457, 028319686, 029318048
Физикална терапия и рехабилитация
Физикалната медицина е сравнително млада медицинска специалност. Истинското й развитие като такава започва слад Втората световна война, когато от фронта се завръщат много млади военноинвалиди, които трябва да бъдат реинтегрирани в обществото. С развитието на човешката цивилизация се променят и приоритетите пред физикалната медицина. Докато при зараждането си тя е имала за задача преодоляване на последствията от войната, то в днешно време нейните приоритети се заключават в профилактика и лечение на болестите на съвремието – травми, ревматологични заболявания, обменни заболявания, остеопороза, стрес и хиподинамия – като успешно съчетава едновременното приложение на природните и балнеологични фактори с преформираните средства за лечение.

Преглед при се извършва по няколко начина:
С направление №3 от личен лекар.
По линия на допълнително здравно осигуряване.
Чрез платен прием.
Специалисти
Д-р Илонка Иванова
Физиотерапевт
Телефон: 0884720457, 028319686, 029318048